Japanese Books Of The Bible

旧約聖書 kyuu yaku sei sho The Old Testament
創世記 sou sei ki – Genesis
出エジプト記 shutsu ejiputo ki – Exodus
レビ記 rebi ki – Leviticus
民数記 min suu ki – Numbers
申命記 shin mei ki – Deuteronomy
ヨシュア記 yoshua ki – Joshua
士師記 shi ji ki – Judges
ルツ記 rutsu ki – Ruth
サムエル記第一 samueru ki dai ichi – I Samuel
サムエル記第二 samueru ki dai ni – II Samuel
列王記第一 retsu ou ki dai ichi – I Kings
列王記第二 retsu ou ki dai ni – II Kings
歴代誌第一 reki dai shi dai ichi – I Chronicles
歴代誌第二 reki dai shi dai ni – II Chronicles
エズラ記 ezura ki – Ezra
ネヘミア記 nehemia ki – Nehemiah
エステル記 esuteru ki – Esther
ヨブ記 yobu ki – Job
詩篇 shi hen – Psalms
箴言 shin gen – Proverbs
伝道者の書 den dou sha no sho – Ecclesiastes
雅歌 ga ka – The Song of Solomon
イザヤ書 izaya sho – Isaiah
エレミア書 eremia sho – Jeremiah
哀歌 ai ka – Lamentations
エゼキエル書 ezekieru sho – Ezekiel
ダニエル書 danieru sho – Daniel
ホセア書 hosea sho – Hosea
ヨエル書 yoeru sho – Joel
アモス書 amosu sho – Amos
オバデア書 obadea sho – Obadiah
ヨナ書 yona sho – Jonah
ミカ書 mika sho – Micah
ナホム書 nahomu sho – Nahum
ハバクク書 habakuku sho – Habakkuk
ゼパニア書 zebania sho – Zephaniah
ハガイ書 hagai sho – Haggai
ゼカリア書 zekaria sho – Zechariah
マラキ書 maraki sho – Malachi

新約聖書 shin yaku sei sho – The New Testament

マタイの福音書 matai no fuku in sho – Matthew
マルコの福音書 maruko no fuku in sho – Mark
ルカの福音書 ruka no fuku in sho – Luke
ヨハネの福音書 yohane no fuku in sho – John
使徒の働き shito no hataraki – Acts
ローマ人への手紙 ro-ma jin e no tegami – Romans
コリント人への手紙第一 korinto jin e no tegami dai ichi – I Corinthians
コリント人への手紙第二 korinto jin e no tegami dai ni – II Corinthians
ガラテア人への手紙 garatea jin e no tegami – Galatians
エペソ人への手紙 epeso jin e no tegami – Ephesians
ピリピ人への手紙 piripi jin e no tegami – Philippians
コロサイ人への手紙 korosai jin e no tegami – Colossians
テサロニケ人への手紙第一 tesaronike jin e no tegami dai ichi – I Thessalonians
テサロニケ人への手紙第二 tesaronike jin e no tegami dai ni – II Thessalonians
テモテへの手紙第一 temote e no tegami dai ichi – I Timothy
テモテへの手紙第二 temote e no tegami dai ni – II Timothy
テトスへの手紙 tetosu e no tegami – Titus
ピレモンへの手紙 piremon e no tegami – Philemon
ヘブル人への手紙 heburu jin e no tegami – Hebrews
ヤコブの手紙 yakobu no tegami – James
ペテロの手紙第一 petero no tegami dai ichi – I Peter
ペテロの手紙第二 petero no tegami dai ni – II Peter
ヨハネの手紙第一 yohane no tegami dai ichi – I John
ヨハネの手紙第二 yohane no tegami dai ni – II John
ヨハネの手紙第三 yohane no tegami dai san – III John
ユダの手紙 yuda no tegami – Jude
ヨハネの黙示録 yohane no moku shi roku – Revelation